Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за непряко участие в обсъждания на КН на ОПДУ

Фондация “Подслон за човечеството” (Habitat Bulgaria) кандидатства и бе одобрена в края на декември 2016г. за член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ (КН на ОПДУ) като организация, работеща в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи. Представители на организацията ще участват и в работата на сформирания към Комитета постоянен Подкомитет „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ към по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Първото заседание на Подкомитета ще се проведе на 26 януари 2017г. Ще бъдат разгледани и приети Вътрешни правила за работа на членовете на Подкомитета и ще се дискутират следните теми:

• Задачи и отговорности на УО на ОПДУ във връзка с обявяване на процедура за набиране на проектни предложения по СЦ 3 на ПО 2;

• Задачи и ангажименти на Подкомитета;

• Задачи, които ще се възложат на външен изпълнител по ЗОП;

• Дизайн на процедура/процедури по СЦ 3 на ПО 2 – една процедура с един срок за кандидатстване, една процедура с няколко срока за кандидатстване, няколко процедури в периода 2017 – 2020, като се вземе предвид Рамката за изпълнение за 2018г.

• Прилагане на режима на Държавни помощи по Специфична цел 3;

• Други

Бихме искали да поканим организациите, които желаят да получават информация за заседанията и обсъжданията или да правят коментари и предложения по въпроси разглеждани от посочените комитет и подкомитет, да се свържат с нас на електронен адрес dobrudjalieva@hfh.bg или на тел. 02/983 24 10

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.