Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Програмата за микрофинансиране на жилищни подобрения продължава за още 5 години с финансиране от Фондация ВЕЛУКС

В изпълнение на мисията си да работи за премахване на неадекватните жилищни условия в България, Habitat for Humanity Bulgaria/ Фондация „Подслон за човечеството“ стартира през юли 2014 г. изпълнението на проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”.

Проектът е финансиран от Фондации „ВЕЛУКС“ и ще се изпълнява в продължение на 5 години. Новата инициатива на Хабитат България е продължение на успешно прилаган от 2008 г. партньорски модел за общностно подпомагане. Проектът дава възможност на семейства с ниски доходи, живеещи при лоши жилищни условия да подобрят условията си на живот.

Механизмът на предоставяне на тази подкрепа е чрез осъществяване на партньорство с местни неправителствени организации, работещи активно с уязвими групи и общности в риск от бедност. Хабитат България капитализира револвиращи фондове за жилищни подобрения към местните партньори, които предоставят малки суми като безлихвени заеми на семейства, отговарящи на критериите на програмата за извършване на приоритетни ремонти. Тези безлихвени заеми са в размер от 200 до 1000 лева и се изплащат на малки месечни вноски в срок до 1 година. Събраните вноски се връщат в местния Фонд за жилищни подобрения и се предоставят на следващите нуждаещи се семейства. Всички семейства, които ще могат да се възползват по тази програма са и потребители на местните неправителствени организации и получават от тях многообразни социални услуги като: семейно консултиране, обучения, курсове за придобиване на образователна степен, здравна помощ и много други. Кандидатите са селектирани от съвместни Комисии по подбор, съставени от представители на Хабитат България и местния партньор. Критериите за подбор включват следните изисквания към клиентите:

1. Да съществува явна необходимост от подобряване на жилищните условия.

2. Да са идентифицирани като:

- рискови по отношение на средата за отглеждане на деца;

- живеещи в лоши жилищни условия.

3. Да отглеждат деца ( до 18 год.)

4. Да нямат възможност да извършат ремонта със собствени средства, но да имат достатъчни и, по възможност, сигурни доходи.

5. Да имат доходи и доходът на домакинството да е достатъчен за покриване на текущите нужди на всички членове от семейството, вкл. вноската по заема за ремонт.

6. Да показват желание да подобрят жилищните си условия и готовност да допринесат със собствени услия, вкл. чрез доброволен труд за това.

7. Членовете на домакинствата да са клиенти/ползватели на услугите предоставяни от местния партньор

8. Да са реални жители на града/селото/квартала, в който работи местния партньор в продължение на не по-малко от 5 години.

9. Децата в семейството, които са в училищна възраст да посещават училище.

Местните организации, работещи по програмата управляват Фондовете за жилищни подобрения и съдействат за: идентифициране и подбор на клиенти,оценка на жилищната ситуация и приоритизиране на нуждите, консултация за необходимите строително-ремонтни дейности, съдействие за закупуване на материали и извършване на ремонтните дейности, събиране на вноските по заема, контрол и мониторинг на извършваните ремонтни дейности. По настоящата програма работим в 4 региона на страната – в Дупница със Сдружение „Амала-Приятели“, в Търговище с Клуб на НСО, в Кюстендил с НЧ „Васил Левски 1965“ и в София с Фондация „Здраве и социално развитие“. Достъп до тази възможност за финансиране на ремонтни дейности имат само клиенти на наши партньорски организации, Хабитат не предоставя директно индивидуални заеми.

Амбициите на Хабитат България са да разшири значително териториалния обхват на програмата чрез привличането на нови партньорски организации на базата на методология за оценка на капацитета и критерии за подбор на местни партньори, с които Хабитат работи.

В допълнение към микрофинансирането ще бъдат организирани редица обучения, които да повишат капацитета на клиентите и местната общност за справяне с реални житейски ситуации в условия на криза като напр. Обучение за управление на семейния бюджет, Обучение за поддържане на дома, Обучение за поддържане на енергийната ефективност в дома и др.

Програмата „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца” ни дава и една допълнителната възможност за подкрепа на местната общност и работата на местния партньор. В края на всяка проектна година до 25 на сто от средствата, възстановени във Фонда от събраните погасителни вноски, ще бъдат пренасочени към социални и общностни услуги, предлагани от всяка местна организация. Фокусът на услугите, които ще бъдат субсидирани от програмата е подобряване живота и развитието на децата в общностите и могат да бъдат: консултации и социална подкрепа, предоставена от социални работници; консултации и подкрепа за узаконяване на жилищни имоти; обучения и консултации за сексуално здраве и семейно планиране; мобилни екипи за медицински консултации; дейности за предотвратяване на отпадането от училище и подкрепа за посещаване на училище; обучения по основни житейски умения на родителите вкл. професионални обучения; съдействие в процеса на търсене на работа и т.н. Чрез преразпределяне на тези подгрантове ще се максимизира цялостното въздействие на програмата. Благодарение на обединените усилия на партньорите и Хабитат България, семействата ще получат подкрепа за комплексно решаване на поне няколко от многобройните си текущи проблеми. Съвместните партньорствата, които Хабитат България осъществява, са мярка, която допълва и добавя допълнителна стойност към социалната подкрепа на местните НПО.

Проектът разширява обхвата на дейностите на Хабитат България за подпомагане на жилищни подобрения като осигурява достъп до финансов ресурс на социално и финансово изключени слоеве от населението. Хабитат България подпомага ремонтирането на жилищата на семейства с относително ниски доходи, както и енергоспестяващи подобрения на жилищата на същите чрез своя партньор „Микрофонд“. Съвместно с „Микрофонд“, Хабитат България предлага два кредитна продукта за жилищни подобрения, които са конкурентни на потребителските банкови продукти.

***

Фондациите ВЕЛУКС са благотворителни неправителствени фондации, които осигуряват финансиране на научни, културни, артистични и социални проекти. Създадени са през 1981 г. от Вилум Кан Расмусен, и имат възможност да спонсорират благотворителни каузи благодарение на приходите на VKR Holding A/S и други активи. Повече за дейността на фондациите може да видите на техния уебсайт: www.veluxfoundations.dk

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.