Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Проект „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“ приключва успешно

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“, в която членуват 24 представители на местни и общински структури, НПО, бизнес сектор и съсловни организации, продължава да работи активно за провеждане на реална, ефективна жилищна политика

На 09 септември 2014 г. в гр. София, в х-л Бест Уестърн Плюс Сити Хотел се проведе пресконференция, на която бе представена работата на Коалиция „ Достоен дом“ от създаването й през януари 2014 г. досега и плановете за бъдещите действия за подобряване на жилищната политика в България. Говорители на пресконференцията бяха г-н Минчо Бенов, Директор - Хабитат България, г-н Атанас Буглов, Управител - Винербергер ЕООД, арх. Николай Гълъбов, Зам. Председател - Камара на архитектите в България и г-жа Юлия Любенова, Председател – Сдружение „Амала – Приятели“, Дупница.

Някои от основните акценти на пресконференцията бяха свързани с конкретните предложения, внесени от коалицията в Министерството на инвестиционното проектиране, във връзка с актуализирането на жилищната стратегия на България и разработването на нов жилищен закон. Предложените мерки са насочени към подобрения в редица сфери на жилищната политика и констатирани проблеми по отношение на новото строителство, нуждата от увеличаване на дела на държавния и общински жилищен фонд, наемните отношения, обновяването и текущата поддръжка на съществуващия жилищен фонд, подобряване на качеството на строителството.

Освен необходимостта от актуализиране на съществуващата Национална жилищна стратегия (2004) и свързана нормативна база, бяха обсъдени и редица други проблеми на жилищната система на страната, вкл.:

- Необходимостта от подобряване на механизмите за управление на етажната собственост и създаване на стимули за собствениците на жилища за подобряване на енергийната ефективност и цялостното състояние на сградния фонд.

- Нуждата от разработване и внедряване на максимално ефективни механизми за реализиране на целите за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за новия програмен период;

- Необходимостта от нова, социално ориентирана жилищна политика на национално ниво, която да предлага алтернативи на семейства с ниски доходи, млади семейства и хора в нужда (напр. пострадали от природни бедствия), както и увеличаване на съответните отговорности и компетенции на местните власти.

Г-н Бенов изтъкна, че за Коалиция „Достоен дом“ принципа на приемственост е много важен и организацията ще продължи да работи и да поставя въпроси и предложения за подобряване на жилищната политика в България.

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“ е неформално обединение на равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. Учередена е в рамките на проект „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Проектът беше изпълнен в рамките на една година, със съдействието на ПОФ „Читалища“ в Плевен, „Клуб на НСО“ в Търговище и „Амала-Приятели“ в Дупница.

За повече информация за проекта и Коалицията, посетете интернет страницата на Хабитат България www.habitatbulgaria.org, Фейсбук страницата на Коалиция „Достоен дом“ https://www.facebook.com/Coalition.Decent.Home или се вържете с координатора на проекта Боряна Първанова parvanova@hfh.bg, 0898 69 10 06

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Подслон за човечеството“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.