Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Как да правим застъпничество по жилищни въпроси на местно ниво – обучение за членове и привърженици на Коалиция „Достоен дом“ в Дупница

Хабитат България, съвместно със Сдужение „Амала-Приятели“ – Дупница, организираха обучение на тема „Жилищни политики и застъпничество на местно ниво“. Обучението се осъществява в рамките на проект „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“ , финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Обучението се състоя на 20 февруари, 2014г. в гр. Дупница и в него се включиха над 20 представители на настоящи и потенциални членове на Коалицията за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“. Най-многобройна бе групата участници от Община Дупница. За краткото време, с което разполагахме успяхме да представим някои от важните нормативни документи и жилищни политики, да изясним основни понятия свързани със застъпничеството и да работим по конкретни практически казуси за разработване на застъпническа кампания по избрана от участниците кауза в сферата на жилищните въпроси. Участниците дадоха и предложения за Стратегията за застъпничество на Коалиция „Достоен дом“, която ще бъде разработена в рамките на проекта.

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“ бе учредена на 23 януари 2014г., като неформално обединение на равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България.

Основни акценти в бъдещата работа на Коалицията ще бъдат:

- Осигуряване на експертна подкрепа при разработването на стратегически документи, усъвършенстването на правната рамка и вземането на решения по въпроси, отнасящи се до жилищната политика;

- Мобилизирането и обединяването на ресурсите на организациите от гражданското общество, държавните и местни власти, бизнеса, академичните структури и други заинтересовани страни в дух на партньорство и сътрудничество за формирането и реализирането на жилищната политика;

- Наблюдение на процеса по прилагане на жилищната политика и изпълнението на поетите ангажименти;

- Създаването на условия за повишаване на капацитета на гражданските организации, въвлечени в процеса и обмен на информация между тях;

- Насърчаването на граждански инициативи за подобряване на жилищните условия и въвличането на местните общности в посрещането на жилищни нужди на лица от уязвимите групи.

Членове на Коалицията са 20 организации, представители на неправителствения сектор, бизнеса и браншовите организации, като Коалицията е отворена към присъединяване на нови членове.

В рамките на Коалицията се обособиха 2 временни работни групи, които ще работят по следните теми: Подобряване жилищната политика на национално ниво, Застъпничество на местно ниво по въпроси на жилищната политика.

За повече информация може да посетите Фейсбук страницата на Коалицията https://www.facebook.com/Coalition.Decent.Home

Обучението „Жилищни политики и застъпничество на местно ниво“ е част от дейностите на Коалицията за повишаване капацитета на местни организации за извършване на застъпничество на местно ниво по жилищни въпроси.

В България много хора продължават да живеят в условия, неприемливи за стандартите в ЕС. Особено тежка е ситуацията в селските райони - 81% от територията на България, обитавани от 42% от българите. Според проучвания на Световната банка за бедността в България 66% от домакинствата, които живеят в бедност са от селските райони. Масовата бедност е свързана и води до обитаване на непригодни за живеене жилища, с поне един от следните проблеми (Eurostat, April 2011): течащ покрив, наличие на влага или лоша изолация на врати и прозорци; липса на баня или вътрешна тоалетна; недостатъчна осветеност. Повече от 18% от населението (3 пъти повече от средното за EU-27) има сериозни проблеми с основното си жилище, 15.6% няма баня, а 26.2% е без вътрешна тоалетна.

Добрата среда на обитаване е задължителна за повишаване на битовата култура, хигиената и социализацията на хората. Въпреки неприемливите условия на живот на голяма част от населението, местните и национални политики за подкрепа подобряването жилищните условия на уязвими групи в България не са добре развити. Въпросът за жилищните условия е един от приоритетите в редица стратегически документи за настоящия и следващия програмен период, но все още остава недостатъчно обоснован и към стратегиите и плановете за изпълнение не се предлагат практически ориентирани и ефективни мерки.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Подслон за човечеството“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.