Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

18 организации се включиха в учредяването на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен Дом“

На 23 и 24 януари 2014 г. се проведе Учредителен форум за създаването на неформално обединение от организации, работещи по теми свързани с жилищната политика и състоянието на жилищата в България. Инициативата е част от новия проект на Хабитат България „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни услвия, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

 

В учредителния форум взеха участие над 40 участници, сред които представители на неправителствения сектор, общински структури, Министерство на инвестиционното проектиране, Националното сдружение на общините в РБългария, строителния бизнес и съсловни организации, като общо 18 организации се включиха в нейното учредяване. По време на форума бяха приети отличителни знаци на коалицията, както и правилник, в който се описват основните цели и задачи и механизма на работа на обединението. В рамките на Коалицията се обособиха 2 временни работни групи, които ще работят по следните теми: Подобряване жилищната политика на национално ниво, Застъпничество на местно ниво по въпроси на жилищната политика.

Като основни акценти в бъдещата работа на коалицията се обсъдиха:

• Основните проблеми на настоящата жилищна политика и ролята и отговорностите на държавата и местните власти за осигуряване на по-добра жизнена среда;

• Механизмите за въздействие за провеждане на реална и ефективна социална жилищна политика на национално и местно ниво;

• Начините и механизмите на взаимодействие между трите сектора: неправителствени организации, държавни и общински институции и бизнес-организации с цел постигане на по-добри жилищни условия в България.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Подслон за човечеството“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.