Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Стартираме създаването на национална Коалиция за борба с лошите жилищни условия.

От септември 2013 година Хабитат България стартира изпълнението на малък проект, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. Общата стойност на проекта е € 13910, като безвъзмездната финансова помощ ще бъде в рамките на € 12510. Проектът цели да допринесе за засилване ролята на организациите на гражданското общество за вземане на решения в областта на социалната жилищна политика и за повишаване на техния капацитет за извършване на дейности по застъпничество по жилищни въпроси. Това на практика ще бъде постигнато чрез няколко основни дейности, една от които е създаване на национална Коалиция за борба с лошите жилищни условия. Предвижда се изготвянето на стратегия за застъпничество, която Коалицията да следва в следващите години на съществуването си. В допъление ще бъдат организирани 3 еднодневни уъркшопа за местни организации по теми свързани с жилищните въпроси и застъпничеството. В коалицията ще бъдат привлечени НПО, бизнес-организации, медии, държавни институции, учебни заведения. Коалицията ще инициира широка обществена дискусия с отговорните институции и заинтересовани страни за подобряване на социалната жилищна политика в страната. Проектът ще се изпълнява в рамките на 1 година, със съдействието на нашите партньорски организации „ Клуб на НСО“ в Търговище, „ ПОФ Читалища“ в Плевен и „ Амала-Приятели“ в Дупница.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Подслон за човечеството“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.